общ земеделски професионален съюз в българия

общ земеделски професионален съюз в българия

вторник, 25 октомври 2016 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОЗПСБ

Управителният съвет на Сдружение „Общия земеделски професионален съюз в България“ - София, на основание чл.26 ЗЮЛНС свиква общо събрание на 26. 11. 2016 г. от 10 ч. в София, ул. „Врабча“ 1, етаж 4, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ОЗПСБ и работата на управителния съвет;
2. Финансов отчет;
3. Промени в устава на сдружението;
4. Приемане на план за работата през 2016 - 2017 г.;
5. Обсъждане издаването на в. Земеделска защита на хартиен носител;
6. Приемане на нови членове.

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНС, Общото събрание ще се проведе в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.

петък, 15 януари 2016 г.

"ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА" ОТНОВО ЩЕ ИЗЛИЗА!

По предложение на председателя на ОЗПСБ г-н Велико Златанов,
УС на сдружението взе решение да бъде възстановен сайта "в-к ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА" като орган на ОБЩИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ.
До провеждане на Общо събрание на ОЗПСБ, сайтът ще действа като информационна платформа и ще има ограничени функции.
 
УС на ОЗПСБ